Bảng chấm công

Nhân sự

Tổng hợp chấm công của nhân viên làm cơ sở để sử dụng tính lương theo ngày công.


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa Quản lý chấm công. Sau khi tích vào Quản lý chấm công, hiển thị thêm cột Thiết lập chấm công. Cho phép điền các thông tin: Cho phép đi muộn, Cho phép về sớm, Số giờ được tính là 1 công. Lưu lại thay Hướng dẫn sử dụng


Phân quyền


Để sử dụng tính năng tổng hợp bảng chấm công, Người dùng cần được phân quyền Nhân viên > Người quản trị và Chuyên cần > Officer : Manage all attendances.

Bảng chấm công


Truy cập ứng dụng Chuyên cần > Chấm công > Bảng chấm công > tạo mới bảng chấm côngCác thông tin:

- Tên: Tên bảng chấm công

- Từ ngày: Thời gian tổng hợp chấm công từ ngày

- Đến ngày: Thời gian tổng hợp chấm công đến ngày

Nhấn vào nút Tạo phiếu chấm công, hiển thị hộp thoại, chọn những nhân viên cần tổng hợp. Nhấn nút Generate trên hộp thoại để tạo các phiếu chấm công cho nhân viên vừa chọn.Phiếu chấm công


Truy cập Chuyên cần > Chấm công > Phiếu chấm công, đây là danh sách phiếu chấm công chi tiết của nhân viên.Trên phiếu chấm công có đầy đủ các thông tin chấm công, danh sách chấm công từng ngày trong khoảng thời gian đã chọn.

Danh sách chấm công có các thông tin:

- Ngày: lần lượt từng ngày trong khoảng thời gian đã chọn

- Giờ vào: Giờ vào theo lịch làm việc

- Giờ ra: Giờ ra theo lịch làm việc

- Giờ vào thực tế: Giờ vào thực tế đã chấm công.

- Giờ ra thực tế: Giờ ra thực tế đã chấm công

- Số công: ngày hôm đó có đươc tính công hay không.

- Đi muộn: Được tính bằng Giờ vào thực tế - Giờ vào theo lịch làm việc. Làm cơ sở nếu thiết lập quy tắc phạt đi muộn

- Về sớm: Được tính bắng Giờ ra thực tế - Giờ ra theo lịch. Làm cơ sở nếu thiết lập quy tắc lương phạt về sớm

- Thêm giờ: Được tính dựa vào yêu cầu tăng ca đã đăng ký và được duyệt, lấy giờ ra thực tế - giờ ra theo lịch làm việc.

- Tỉ lệ: tỉ lệ tính giờ tăng ca.

- Số giờ làm quy đổi: được tính bằng số giờ đã làm + số giờ tăng ca quy đổi.

- Tổng số công: Tổng số công trong ngày được tính.

- Trạng thái: Trạng thái ngày làm việc hay nghỉ phép, nghỉ lễ To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.