Bảng điều khiển động

Bảng điều khiển Chung Thiết lập

Tạo Bảng điều khiển có thể định cấu hình một cách linh hoạt để nhận thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bộ phận của bạn hoặc một quy trình hoặc nhu cầu cụ thể

Thiết lập

Truy cập menu ​Settings tìm kiếm theo từ khóa "Dynamic Dashboard". Tích vào module Dynamic Dashboard được tìm thấy và lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Bảng điều khiển động.

Cách thức sử dụng

/
Truy cập App Dashboard vào menu Dashboard bấm vào nút "Add Block" để tạo bảng điều khiển dạng Block. Bấm "Add Graph".


Sau khi tạo xong Block, bấm vào biểu tượng Thiết lập trên Block để vào chỉnh sửa Block.


Giao diện thiết lập trong Block

Các trường thông tin:
- Model: Model mà Block lấy dữ liệu đẻ hiển thị, ví dụ như Sale Order, Purchase Order, Contact, ...
- Operation: Phương thức hoạt động lựa chọn 1 trong các tiêu chí Sum (Tổng), Average (Trung bình), Count(Số lượng).
- Measured Field: Chọn trường thông tin để tính toán dữ liệu Block.
- Filter: Có thể bổ sung thêm điều kiện để lọc các bản ghi của model đã chọn.
- Type: Loại block hiển thị ở bảng điều khiển. Lựa chọn kiểu Chart hoặc Tilte. Với kiểu Chart chúng ta có thể chọn 5 kiểu Chart: Bar, Radar, Pie, Line, Doughnut.
- Graph size: Kích cỡ hiển thị của block. Lựa chọn 3 kiểu kích thước: small, medium, large.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.