Bảng lương Việt Nam

Nhân sự

Tính lương theo cấu trúc lương cơ bản của Việt Nam

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Bảng lương Việt Nam. Khi tích vào Bảng lương Việt Nam sẽ hiện thị thêm mục Lương và giảm trừ thuế cá nhân.Lương cơ bản: Thông tin lương cơ bản luôn được điền mặc định cho nhân viên khi tạo hợp đồng lao động.

Giảm trừ bản thân: Mức giảm trừ đối với người nộp thuế.

Giảm trừ phụ thuộc: Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc (Số người phụ thuộc được điền trong hồ sơ nhân viên)Hướng dẫn sử dụng


Sau khi cài cài đặt module, truy cập ứng dụng Bảng lương để sử dụng.
Để có thể sử dụng Bảng lương VIệt Nam, trên hợp đồng của nhân viên cần chọn Loại cấu trúc lương có Cấu trúc lương mặc định là : Cấu trúc lương cơ bản. Và trạng thái của hợp đồng phải là đang chạy
Cấu trúc lương


Truy cập ứng dụng Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc lương > Cấu trúc lương cơ bản. Đây là cấu trúc lương cơ bản của bảng lương Việt Nam, bao gồm các quy tắc sau:
- Cơ bản: Được tính bằng lương cơ bản đã thiết lập trên hợp đồng.
- Giảm trừ thuế cá nhân: Mức giảm trừ bản thân, được thiết lập ở phần Thiết lập > Nhân sự Việt Nam.
- Giảm trừ phụ thuộc: Được tính bằng công thức: Số người phụ thuộc (trên thông tin Nhân viên) * Giảm trừ phụ thuộc (thiết lập ở phần Thiết lập > Nhân sự Việt Nam).
- Thu nhập tính thuế TNCN: Thu nhập bị tính thuế TNCN của nhân viên
- Thuế thu nhập cá nhân: Tiền thuế TNCT nhân viên phải đóng 
- Gross: Tổng lương của nhân viên, được tính bằng Lương cơ bản + 
- Thực lĩnh: Số tiền thực tế nhân viên được nhận.Quy tắc lương


Truy cập ứng dụng Bảng lương > Cấu hình > Quy tắc
- Tên: Tên của quy tắc lương. Ví dụ: Lương cơ bản, Bảo hiểm Y tế do người lao động đóng, Phụ cấp điện thoại, v.v.. Hãy đặt tên quy tắc lương một cách chính xác với nghiệp vụ mà bạn muốn thực hiện bằng quy tắc này.
- Mã: Là mã định danh duy nhất cho quy tắc lương này. Mã này sẽ được sử dụng để viết công thức tính toán cho các quy tắc lương khác. Vì vậy, bạn cần đặt mã quy tắc lương chính xác nhằm giảm thiểu sai sót khiến cho quy tắc lương vận hành không đúng.
- Cấu trúc lương: Một quy tắc lương chỉ được sử dụng để tính toán cho một và chỉ một cấu trúc lương; không thể tái sử dụng một quy tắc lương cho nhiều cấu trúc lương cùng lúc.
- Danh mục: Một quy tắc lương cũng sẽ chỉ thuộc về một nhóm quy tắc lương duy nhất. Nhóm quy tắc lương cũng có thể được sử dụng để đưa vào công thức, nhằm tính tổng gộp kết quả của tất cả các quy tắc lương nằm trong cùng nhóm đó.
- Trình tự: Được sử dụng để sắp xếp trình tự tính toán của quy tắc lương (quy tắc lương có số trình tự nhỏ hơn sẽ được tính toán trước quy tắc lương có số trình tự lớn hơn). Số trình tự của quy tắc lương A bắt buộc phải nhỏ hơn số trình tự của quy tắc lương B trong trường hợp muốn sử dụng giá trị của quy tắc lương A để tính toán quy tắc lương B.
- Hiển thị ở phiếu lương: Tích chọn trường này nếu bạn muốn hiển thị kết quả tính toán của quy tắc lương này lên phiếu lương.

Trong tab Tổng quan, bạn sẽ thiết lập được điều kiện tính toán và công thức tính toán cho quy tắc lương:
- Điều kiện: Đây là điều kiện để quy tắc lương này được kích hoạt tính toán. Với những bản ghi phiếu lương không thỏa mãn điều kiện này, quy tắc lương sẽ bị bỏ qua không tính toán.
- Điều kiện dựa trên: Bạn sẽ cần chọn kiểu điều kiện cho quy tắc lương. Có 3 kiểu điều kiện mà bạn có thể chọn:
    + Luôn đúng: Dành cho các quy tắc lương không có điều kiện.
    + Phạm vi: Bạn cần chọn một trường làm cơ sở lấy phạm vi của điều kiện. Ví dụ: Bạn có thể chọn trường contract.wage để lấy cơ sở từ lương cơ bản trên hợp đồng lao động của nhân viên. Nếu chọn phạm vi tối thiểu tối đa nằm trong khoảng từ 0 đến 5.000.000đ thì quy tắc lương này sẽ chỉ áp dụng cho các phiếu lương có lương cơ bản nằm trong khoảng trên.
    + Biểu thức Python: Bạn cần nhập một đoạn code bằng ngôn ngữ Python để thiết lập điều kiện cho quy tắc lương.
- Tính toán: Tương tự như điều kiện, bạn cũng có thể chọn 1 trong 3 kiểu tính toán cho quy tắc lương:
- Giá trị cố định: Bạn có thể gán một giá trị cố định cho quy tắc lương trên. Ví dụ: Với quy tắc lương của phiếu ăn có Giá trị cố định là 30.000đ, Số lượng được gán mặc định mỗi tháng là 20.
- Phần trăm (%): Hãy chọn một trường làm cơ sở tính toán ở trường Phần trăm dựa trên. Kết quả của quy tắc lương sẽ được tính toán dựa theo tỷ lệ Phần trăm (%), Số lượng và kết quả của trường Phần trăm dựa trên.
- Mã Python: Công thức viết bằng ngôn ngữ Python để tính toán kết quả cho quy tắc lương.


Phiếu lương


Tạo phiếu lương cho từng nhân viên


Để tạo phiếu lương cho từng nhân viên, truy cập ứng dụng Bảng lương > Phiếu lương > Tất cả phiếu lương > MớiNhập thông tin chung cho phiếu lương:

- Nhân viên: Lựa chọn nhân viên trong danh sách nhân viên của công ty bạn.

- Chu kỳ: Hệ thống tự gợi ý theo chu kỳ của tháng hiện tại. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi Chu kỳ lương theo thực tế tính lương cho nhân viên.

- Hợp đồng: Hệ thống sẽ tự gợi ý hợp đồng đang hiệu lực tương ứng của nhân viên.

- Cấu trúc lương: Hệ thống tự động gợi ý cấu trúc lương đã được thiết lập trên hợp đồng nhân viên, bạn có thể lựa chọn lại trong danh sách cấu trúc lương đã thiết lập trước đó.

- Thực lĩnh: Số tiền thực tế nhân viên được hưởng.

- Đã trả: số tiền thực tế đã trả cho nhân viên.

- Còn lại: Số tiền còn lại phải trả cho nhân viên.


Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên, bạn ấn Tính lương để hệ thống tự động lấy các dữ liệu từ các phân hệ liên quan khác để điền vào phiếu lương.


Tab Tính toán lương:

Tại đây, bạn sẽ xem được chi tiết tính toán theo từng quy tắc lương được áp dụng cho nhân viên này:

Giá trị tính toán trên phiếu lương sẽ dựa trên các quy tắc lương được thiết lập trong cấu trúc lương đã được lựa chọn phía trên:
- Tỷ lệ %: Tỷ lệ được khai báo trên quy tắc lương trong trường hợp quy tắc lương được tính theo kiểu %.
- Tổng tiền: (Bằng mức lương + phụ cấp trên hợp đồng) * Tỷ lệ chi trả được đề cập ở trên * (Ngày/giờ phải làm việc (-) ngày/giờ nghỉ không lương / ngày/giờ phải làm việc theo lịch).
- Tổng: Bằng Tổng tiền * Tỷ lệ %.


Tạo Bảng lương

Phần mềm cho phép tạo một loạt các phiếu lương trong cùng một bảng lương. Bạn có thể tạo bảng lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty hoặc có thể tạo cho từng phòng ban, phân xưởng, v.v. tùy từng cơ cấu tính lương của công ty.

Để tạo bảng lương, bạn truy cập Bảng lương > Phiếu lương > Bảng lương:Các thông tin chung của bảng lương
- Tên: Đặt tên cho bảng lương. Hệ thống sẽ gợi ý cho bạn tên bảng lương theo tháng hiện hành. Trường hợp bạn tạo bảng lương cho từng phòng/ban, phân xưởng nhà máy, v.v. bạn có thể gán tên phòng ban trên tên bảng lương để dễ tra cứu. Ví dụ: Phòng bán hàng - Bảng lương tháng 05/2023.

- Chu kỳ lương: Lựa chọn chu kỳ tính lương của công ty bạn. Hệ thống sẽ tự gợi ý ra chu kỳ lương mặc định tháng hiện hành.

Tạo phiếu lương
Sau khi điền vào các trường thông tin chung, bạn ấn nút Tạo phiếu lương để tạo một loạt các phiếu lương:

- Cấu trúc lương: Có thể chọn cấu trúc lương ở hộp thoại này để tính lương. Nếu không chọn thì cấu trúc lương sẽ được lấy trên hợp đồng nhân viên.

- Phòng ban: Nếu không chọn gì hệ thống sẽ chọn tất cả nhân viên có hợp đồng phù hợp với thời gian tính lương. Nếu chọn thì chỉ chọn ra những nhân viên thuộc phòng ban đó (bao gồm cả các nhân viên của phòng ban con)

Chúng ta cũng có thể thêm thủ công nhân viên bằng cách bấm vào Thêm một dòng và chọn nhân viên cần thêm.Sau khi chọn xong nhân viên, bấm nút Tạo trên hộp thoại để tạo ra phiếu lương cho các nhân viên đã chọn. Phiếu lương con sinh ra tương tự như Phiếu lương tạo thủ công đã hướng dẫn ở trên.
Sau khi đã kiểm tra dữ liệu bảng lương, phiếu lương, bạn ấn vào nút xác nhận để hoàn tất tạo bảng lương. Xác nhận xong, thanh toán đầy đủ lương cho nhân viên thì ấn nút Đánh dấu đã hoàn thành, bảng lương sẽ chuyển sang trạng thái Đã thanh toán. Các phiếu lương cũng sẽ được chuyển sang trạn thái Hoàn thành.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.