Các khái niệm kế toán chính

Kế toán

Kế toán kép

Odoo Bisfast tự động tạo tất cả các mục nhật ký hậu trường cho từng giao dịch kế toán của bạn: hóa đơn khách hàng, đơn đặt hàng tại điểm bán hàng, chi phí, di chuyển hàng tồn kho, v.v.

Odoo Bisfast sử dụng các quy tắc của hệ thống ghi sổ kế toán kép: tất cả các mục nhật ký được tự động cân bằng (tổng nợ = tổng có).

Xem thêm

Hiểu các giao dịch kế toán của Odoo trên mỗi tài liệu

Phương pháp dồn tích và cơ sở tiền mặt

Odoo Bisfast hỗ trợ cả báo cáo cơ sở dồn tích và tiền mặt. Điều này cho phép bạn báo cáo thu nhập/chi phí tại thời điểm giao dịch xảy ra (nghĩa là cơ sở dồn tích) hoặc khi thanh toán được thực hiện hoặc nhận (tức là cơ sở tiền mặt).

đa công ty

Odoo Bisfast cho phép một người quản lý nhiều công ty trong cùng một cơ sở dữ liệu. Mỗi công ty có biểu đồ tài khoản và quy tắc riêng. Bạn có thể nhận báo cáo hợp nhất theo quy tắc hợp nhất của mình.

Người dùng có thể truy cập một số công ty nhưng luôn làm việc trong một công ty tại một thời điểm.

đa tiền tệ

Mọi giao dịch được ghi lại bằng loại tiền tệ mặc định của công ty. Đối với các giao dịch xảy ra bằng loại tiền tệ khác, Odoo Bisfast lưu trữ cả giá trị bằng loại tiền tệ của công ty và giá trị bằng loại tiền tệ của giao dịch. Odoo Bisfast có thể tạo ra các khoản lãi và lỗ tiền tệ sau khi đối chiếu các khoản mục nhật ký.

Tỷ giá tiền tệ được cập nhật mỗi ngày một lần bằng dịch vụ web trực tuyến yahoo.com hoặc thủ công

Tiêu chuẩn quốc tế

Kế toán Odoo Bisfast hỗ trợ hơn 50 quốc gia. Kế toán cốt lõi của Odoo thực hiện các tiêu chuẩn kế toán chung cho tất cả các quốc gia. Các mô-đun cụ thể tồn tại ở mỗi quốc gia cho các đặc điểm cụ thể của quốc gia như biểu đồ tài khoản, thuế hoặc giao diện ngân hàng.

Đặc biệt, công cụ kế toán cốt lõi của Odoo hỗ trợ:

  • Kế toán Anglo-Saxon (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia nói tiếng Anh khác bao gồm Ireland, Canada, Úc và New Zealand), nơi chi phí bán hàng được báo cáo khi sản phẩm được bán/giao.

  • Kế toán châu Âu nơi chi phí được hạch toán theo hóa đơn nhà cung cấp.

Odoo Bisfast có các mô-đun để tuân thủ các quy tắc IFRS.

Bisfast được thiết kế tuân thủ kế toán Việt Nam VAS và TT200 theo quy định của bộ tài chính Việt Nam

Các khoản phải thu và phải trả

Theo mặc định, Odoo Bisfast sử dụng một tài khoản duy nhất cho tất cả các mục nhập tài khoản phải thu và một tài khoản cho tất cả các mục nhập tài khoản phải trả. Bạn có thể tạo tài khoản riêng cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp, nhưng bạn không cần phải làm như vậy.

Vì các giao dịch được liên kết với khách hàng hoặc nhà cung cấp, bạn sẽ nhận được các báo cáo để thực hiện phân tích theo từng khách hàng/nhà cung cấp, chẳng hạn như báo cáo khách hàng, doanh thu trên mỗi khách hàng, khoản phải thu/phải trả trước hạn, …

Nhiều loại báo cáo tài chính

Trong Odoo Bisfast, bạn có thể tạo báo cáo tài chính theo thời gian thực. Báo cáo của Odoo Bisfast đa dạng từ báo cáo kế toán cơ bản đến báo cáo quản trị nâng cao. Các báo cáo của Odoo Bisfast bao gồm:

  • Báo cáo hiệu suất (chẳng hạn như lãi và lỗ, chênh lệch ngân sách)

  • Báo cáo vị trí (chẳng hạn như Bảng cân đối kế toán, Khoản phải trả đã thanh toán, Khoản phải thu đã thanh toán)

  • Báo cáo tiền mặt (chẳng hạn như Tóm tắt ngân hàng)

  • Báo cáo chi tiết (chẳng hạn như Số dư dùng thử và Sổ cái chung)

  • Báo cáo quản lý (chẳng hạn như Ngân sách, Tóm tắt điều hành)

Công cụ báo cáo của Odoo Bisfast cho phép bạn tùy chỉnh báo cáo của riêng mình dựa trên công thức của riêng bạn.

Nhập nguồn cấp dữ liệu ngân hàng tự động

Đối chiếu ngân hàng là một quy trình khớp các dòng sao kê ngân hàng của bạn, do ngân hàng cung cấp, với các giao dịch kế toán của bạn trong sổ cái chung. Odoo Bisfast làm cho việc đối chiếu ngân hàng trở nên dễ dàng bằng cách thường xuyên nhập các dòng sao kê ngân hàng từ ngân hàng của bạn trực tiếp vào tài khoản Odoo của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem dòng tiền hàng ngày của mình mà không cần phải đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến hoặc chờ sao kê ngân hàng bằng giấy.

Odoo Bisfast tăng tốc độ đối chiếu ngân hàng bằng cách khớp hầu hết các dòng sao kê ngân hàng đã nhập với các giao dịch kế toán của bạn. Odoo Bisfast cũng ghi nhớ cách bạn xử lý các dòng sao kê ngân hàng khác và cung cấp các giao dịch sổ cái chung được đề xuất.

Tính thuế bạn nợ cơ quan thuế của bạn

Odoo Bisfast tính tổng tất cả các giao dịch kế toán của bạn trong kỳ tính thuế và sử dụng các tổng này để tính nghĩa vụ thuế của bạn. Sau đó, bạn có thể kiểm tra thuế bán hàng của mình bằng cách chạy Báo cáo thuế của Odoo Bisfast.

Định giá hàng tồn kho

Odoo Bisfast hỗ trợ cả định giá hàng tồn kho định kỳ (thủ công) và liên tục (tự động). Các phương pháp có sẵn là giá tiêu chuẩn, giá trung bình, LIFO (đối với các quốc gia cho phép) và FIFO.

Xem thêm

Tác động của phương pháp định giá đối với giao dịch của bạn

Thu nhập giữ lại dễ dàng

Thu nhập giữ lại là phần thu nhập được giữ lại bởi doanh nghiệp của bạn. Odoo Bisfast tự động tính toán thu nhập năm hiện tại của bạn theo thời gian thực, do đó không cần nhật ký cuối năm hoặc tái đầu tư. Điều này được tính toán bằng cách tự động báo cáo số dư lãi và lỗ cho báo cáo bảng cân đối kế toán của bạn.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.