Cấu hình sản phẩm

Chọn sản phẩm vào điểm bán lẻ

Vào Module Điểm bán lẻ chọn -> Sản phẩm

Để chọn 1 sản phẩm trên hệ thống vào Điểm bán lẻ, người dùng vào sản phẩm cần đưa vào điểm bán lẻ. Ở trong Tab Bán hàng chọn khả dụng trong POS

Sau khi tích chọn Khả dụng điểm bán lẻ: hệ thống sẽ hiện ra thêm 2 trường mới: 

- Dùng cân: Đối với sản phẩm đơn vị tính là cân nặng, người dùng sẽ tích vào nút này. Khi đó giá bán sản phẩm sẽ được tính là:  số lượng (cân nặng) x đơn giá (tính theo cân nặng)

- Danh mục: Danh mục sản phẩm trên POS. 

Danh mục sản phẩm trên POS

Để truy cập vào danh mục sản phẩm trên POS, bạn truy cập theo lộ trình: Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Danh mục sản phẩm

Tạo mới danh mục sản phẩm bằng cách chọn 

- Tên danh mục: Tên danh mục được tạo

- Danh mục cha: Người dùng có thể tạo 1 danh mục mới và danh mục này là con của một danh mục khác. Khi mà chọn những sản phẩm ở danh mục cha sẽ có cả những sản phẩm ở danh mục con. Ngược lại nếu chọn sản phẩm theo danh mục con sẽ không có tất cả các sản phẩm ở danh mục cha