Hoá đơn điện tử TS24

Kế toán

Cấu hình

Tại giao diện Kế toán, nhấp vào menu Cấu hình -> Thiết lập 

Tại giao diện Thiết lập, ở phần Kế toán tìm mục Hoá đơn điện tử TS24, tiến hành thiết lập API TS24, gồm các trường:

 • Đường dẫn API:
 • Khoá: sKey
 • Tài khoản Email: tenDN
 • Mật khẩu: MatKhau
 • Chương trình: Program
 • ID Dịch vụ: serviceID
 • Mã số thuế: MST
 • Tài khoản kết nối: userConnect
 • Mã GUID: guid_Phathanh
 • Người dùng xác thực:
 • Mật khẩu xác thực:

Lưu ý: tất cả các trường thông tin ở phần Thiết lập API TS24 cần phải được cấu hình đẩy đủ để có thể sử dụng các chức năng Hoá đơn điện tử TS24, các thông tin này sẽ được TS24 cung cấp khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử TS24

 Thông tin thiết lập API TS24 trên môi trường test:

 • Đường dẫn API: https://www.ts24.com.vn/xhdapi/XHD/
 • Khoá: AxNC0xMC0wMyAxNzowODozN35fmZ1dkYyNktEcE15bnFBZUhUTHhZaE1VbzNMTT
 • Tài khoản Email: ktpm.ts24@gmail.com
 • Mật khẩu: e8b3ed2f3daa040fd2189262135f2610
 • Chương trình: XHDO
 • ID Dịch vụ: E1
 • Mã số thuế: 0309478306999
 • Tài khoản kết nối: ktpm.ts24@gmail.com
 • Mã GUID: bc9d62e1-3a82-40d0-85ae-8523448923b7
 • Người dùng xác thực: user
 • Mật khẩu xác thực: user

Thông tin chi tiết về API có thể xem tại 3 tập tin đính kèm ở phần tài liệu này.

Vận hành

Tạo hoá đơn điện tử TS24

Tại giao diện chính của Kế toán, nhấp vào menu Khách hàng -> Hoá đơn

Tại giao diện danh sách của Hoá đơn khách hàng, chọn một hoá đơn cần tạo hoá đơn điện tử TS24

Tạo hoá đơn điện tử nháp

Tại giao diện Thiết lập của Kế toán, cấu hình Trạng thái hoá đơn điện tử là "Nháp"

Tại giao diện biểu mẫu của Kế toán, sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp vào nút "TẠO HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TS24" 

Nếu như hoá đơn điện tử được tạo thành công thì hệ thống sẽ có thể lấy về Hoá đơn điện tử và đính kèm trên khung chat, nhấp vào hoá đơn điện tử để xem hoá đơn.

Tạo hoá đơn điện tử TS24 và ký số

Tại thiết lập của Kế toán, mục Thiết lập chức năng TS24, ở Trạng thái hoá đơn điện tử chọn "Ký số"

Tại giao diện biễu mẫu của hoá đơn khách hàng, nhấp vào nút "TẠO VÀ KÝ SỐ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TS24"

Lưu ý: nút "TẠO VÀ KÝ SỐ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TS24" chỉ hiển thị khi hoá đơn ở trạng thái "ĐÃ VÀO SỔ"

Tại khung chat của giao diện biểu mẫu hoá đơn khách hàng, nhấp vào biểu tượng tập tin pdf để xem hoá đơn điện tử.


Hoá đơn điện tử TS24 đã được ký số ở phần chữ ký của Người bán hàng.

Sửa hoá đơn điện tử TS24

Lưu ý: chức năng sửa hoá đơn điện tử chỉ có thể thưc hiện khi hoá đơn khách hàng ở trạng thái là Nháp và hoá đơn điện tử TS24 chưa ký số

Sau khi khởi tạo hoá đơn điện tử lần đầu tiên, với tổng cộng số tiền cần thanh toán là 82.500.000 triệu đồng

Tiến hành cập nhật lại số lượng sản phẩm cần bán ra để làm tăng tổng tiền cần thanh toán.

Sau khi cập nhật xong thì tại giao diện biểu mẫu, nhấp vào nút "SỬA HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"

Hoá đơn điện tự sau khi được cập nhật.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.