Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao

Bảo mật và phân quyền Chung

Quản lý truy cập liên hệ theo thẻ phân quyền


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao. Tích vào module Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năn


Cách thức sử dụng


Truy cập menu Liên hệ/Cấu hình/Thẻ phân quyền liên hệ tạo mới thẻ để sử dụng.


Truy cập Liên hệ chọn liên hệ cần phân quyền. Gắn thẻ vừa tạo vào trường Thẻ phân quyền.


Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng chọn người dùng cần phân quyền nhìn thấy liên hệ Khách hàng test. Chỉ những người dùng được gắn thẻ phân quyền giống với thẻ  phân quyền đã gắn trên liên hệ Khách hàng test, hoặc được phân quyền Truy cập vào tất cả Liên hệ mới có thể nhìn thấy liên hệ Khách hàng test.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.