Quản lý tăng ca

Nhân sự

Ghi nhận và phê duyệt các yêu cầu tăng ca cho một hoặc nhiều nhân viên.

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Quản lý tăng ca.Tích vào module Quản lý tăng ca, lưu lại để cài đặt tính năngHướng dẫn sử dụng

Loại tăng ca

Truy cập ứng dụng Quản lý tăng ca > Cấu hình > Loại tăng ca. Nhấn Tạo để tạo mới quy tắc tăng ca bao gồm các thông tin:
- Tên: Tên của loại tăng ca
- Mã: Mã của loại tăng ca
- Tỷ lệ hưởng lương so với công chuẩn(%): Quy định tỷ lệ hưởng lương của giờ tăng ca
- Cơ sở tiền lương: 
    + Lương tổng: tiền lương theo giờ được tính dựa trên hợp đồng lao động, theo công thức: (Lương cơ bản + tổng tiền phụ cấp) / số giờ phải làm trong tháng
    + Lương hợp đồng: tính theo công thức: Lương cơ bản / số giờ phải làm trong tháng


Tăng ca hàng loạt

Để tạo tăng ca hàng loạt, truy cập Quản lý tăng ca > Yêu cầu tăng ca hàng loạt
Các thông tin cần lưu ý:
- Loại tăng ca: Loại tăng ca vừa tạo ở trên.
- Yêu cầu với: 
    + Tất cả nhân viên: Toàn bộ nhân viên trong công ty
    + Phòng ban: Chỉ những phòng ban được chọn.
    + Nhân viên cụ thể: Chỉ những nhân viên được chọn
- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu yêu cầu tăng ca
- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc tăng ca
- Giờ bắt đầu: Thời gian bắt đầu đăng ký tăng ca
- Thời gian kết thúc: Thời gian kết thúc tăng ca. Lưu ý nếu thời gian kết thúc tăng ca nhỏ hơn thời gian bắt đầu tăng ca, hệ thống sẽ hiểu là đăng ký làm thêm qua ngày.Sau khi Duyệt Yêu cầu tăng ca hàng loạt, hệ thống tự sinh ra các yêu cầu tăng ca với các nhân viên đã được chọn, trong khoảng thời gian đăng ký.
Tính lương

Sau khi cài module truy cập Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc > Cấu trúc lương cơ bản chúng ta thấy thêm quy tắc tính lương tăng ca:


Trên phiếu lương của nhân viên xuất hiện tab Tăng ca, bao gồm danh sách các yêu cầu tăng ca của nhân viên đã được duyệt trong khoảng thời gian tính lương.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.