Quyết định khen thưởng

Nhân sự

Quản lý quyết định khen thưởng và tích hợp với tính lương

Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Quyết định khen thưởng. Tích vào module Quyết định khen thưởng được tìm thấy, Hướng dẫn sử dụng


Loại khen thưởng

Truy cập ứng dụng Nhân viên > Cấu hình > Loại khen thưởng để tạo các loại khen thưởng.


Khen thưởng

Truy cập ứng dụng Nhân viên > Khen thưởng > Khen thưởng. Nhấn tạo mới khen thưởng.


Các thông tin khen thưởng:

- Tiêu đề: tiêu đề của đợt khen thưởng nhân viên.

- Ngày quyết định: mặc định lấy ngày tạo quyết định khen thưởng, có thể thay đổi sang ngày khác.

- Người ký quyết định: Người chịu trách nhiệm ký quyết định khen thưởng.

- Loại khen thưởng: chọn 1 trong các loại khen thưởng đã tạo.

- Ngày hiệu lực: ngày khen thưởng có hiệu lực. Đây là ngày nhân viên được nhận tiền khen thưởng, cơ sở để tính vào lương nhân viên.

- Tổng giá trị: Tổng số tiền khen thưởng cho các nhân viên

- Lý do: Bắt buộc nhập, lý do của đợt khen thưởng lần này.

Nhân viên khen thưởng:

- Nhân viên: chọn nhân viên được khen thưởng
- Mã nhân viên: Mã của nhân viên vừa chọn, tự động điền.
- Phòng ban: Phòng ban của nhân viên vừa chọn, tự động điền.
- Số tiền: Số tiền nhân viên được thưởng. Số tiền này khi tính lương được tính vào thu nhập khác của nhân viên.
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Nếu được tính, số tiền thưởng sẽ được tính vào thu nhập khác chịu thuế TNCN, nếu không thì số tiền được tính là thu nhập khác không chịu thuế TNCN khi tính lương.
- Lý do: lý do nhân viên được nhận khen thưởng.


Báo cáo khen thưởng


Truy cập ứng dụng Nhân viên > Khen thưởng > Báo cáo khen thưởng. Hiển thị chi tiết khen thưởng. Có thể xem báo cáo dưới dạng danh sách, pivot, 


Tính lương

Truy cập phiếu lương nhân viên, bấm Tính lương để tính toán lại lương nhân viên được nhận. Bên tab Thu nhập khác xuất hiện dòng thu nhập khác của nhân viên, từ quyết định khen thưởng đã được phê duyệt.Tương tự như phần Thu nhập khác, tab Tính toán lương thể hiển tổng số thu nhập khác nhân viên được nhận.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.