Tổng giảm giá đơn bán

Bán hàng

Mô-đun này cho phép bạn đề cập đến chiết khấu trên Tổng số đơn đặt hàng và Tổng số hóa đơn của khách hàng dưới dạng phần trăm hoặc số tiền.


Thiết lập

Truy câp menu T tìm kiếm với từ khóa "Tổng giảm giá đơn bán" . Tích vào module Tổng giảm giá đơn bán được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Tổng giảm giá đơn bán.

Cách thức sử dụng

Chọn 'Phần trăm' từ Loại giảm giá và đưa ra tỷ lệ phần trăm chiết khấu là Tỷ lệ chiết khấu.
Chọn 'Số tiền' từ Loại chiết khấu và đặt số tiền chiết khấu làm Tỷ lệ chiết khấu.
Hệ thống sẽ cập nhật giá trị Chiết khấu và Tổng cộng.

Trên Đơn bán​Trên Hóa đơn


Mô-đun này cũng cho phép bạn đặt giới hạn cho tổng chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm. Vượt quá giới hạn này sẽ yêu cầu phê duyệt.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.