Tổng quan về Kế toán


Giới thiệu chung

Phân hệ Kế toán trong Bisfast Odoo là một ứng dụng kế toán đầy đủ tính năng. Năng suất của kế toán là cốt lõi trong quá trình phát triển của nó với các tính năng như nhận dạng hóa đơn được hỗ trợ bởi AI, đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của bạn, đề xuất đối sánh thông minh, v.v.


Nguyên lý kế toán của Bisfast Odoo

Trang này giới thiệu về các nguyên tắc kế toán cơ bản của Bisfast Odoo

Kế toán kép

Bisfast Odoo tự động tạo tất cả các bút toán cho từng giao dịch kế toán của bạn: hóa đơn khách hàng, đơn đặt hàng tại điểm bán hàng, chi phí, di chuyển hàng tồn kho, v.v.

Bisfast Odoo sử dụng các quy tắc của hệ thống ghi sổ kế toán kép: tất cả các bút toán được tự động cân đối (tổng nợ = tổng có).

Phương pháp kế toán theo cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt

Bisfast Odoo hỗ trợ cả báo cáo cơ sở dồn tích và tiền mặt. Điều này cho phép bạn báo cáo thu nhập/chi phí tại thời điểm giao dịch xảy ra (nghĩa là cơ sở dồn tích) hoặc khi thanh toán được thực hiện hoặc nhận (tức là cơ sở tiền mặt).

Đa công ty

Bisfast Odoo cho phép quản lý một số công ty trong cùng một cơ sở dữ liệu. Mỗi công ty có hệ thống tài khoản và quy tắc riêng. Bạn có thể nhận báo cáo hợp nhất theo quy tắc hợp nhất của mình.

Người dùng có thể truy cập một số công ty nhưng luôn làm việc trong một công ty tại một thời điểm.

Đa tiền tệ

Mọi giao dịch được ghi lại bằng loại tiền tệ mặc định của công ty. Đối với các giao dịch xảy ra bằng loại tiền tệ khác, Bisfast Odoo lưu trữ cả giá trị bằng loại tiền tệ của công ty và giá trị bằng loại tiền tệ của giao dịch. Bisfast Odoo có thể tạo ra các khoản lãi và lỗ tiền tệ sau khi đối chiếu các khoản mục nhật ký.

Tỷ giá tiền tệ được cập nhật mỗi ngày một lần bằng dịch vụ web trực tuyến yahoo.com. hoặc cập nhật thủ công tuỳ theo thiết lập của người dùng.

Tiêu chuẩn quốc tế

Bisfast Odoo kế toán hỗ trợ hơn 50 quốc gia. Kế toán cốt lõi của Bisfast Odoo thực hiện các tiêu chuẩn kế toán chung cho tất cả các quốc gia và các mô-đun cụ thể tồn tại ở mỗi quốc gia cho các đặc điểm cụ thể của quốc gia như biểu đồ tài khoản, thuế hoặc giao diện ngân hàng.

Đặc biệt, công cụ kế toán cốt lõi của Bisfast Odoo hỗ trợ:

  • Kế toán Anglo-Saxon (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia nói tiếng Anh khác bao gồm Ireland, Canada, Úc và New Zealand), nơi giá vốn hàng bán được báo cáo khi sản phẩm được bán/giao.
  • Kế toán châu Âu nơi chi phí được hạch toán theo hóa đơn nhà cung cấp.
  • Kế toán Storno (Ý) trong đó các hóa đơn hoàn trả có tín dụng/ghi nợ âm thay vì hoàn nguyên các mục nhật ký ban đầu.
  • Bisfast Odoo cũng có các mô-đun để tuân thủ các quy tắc IFRS

Tiêu chuẩn VAS của Việt Nam

Riêng đối với Việt Nam thì chức năng kế toán tài chính của Bisfast Odoo tuân thủ theo VAS và TT200 của Bộ Tài Chính, đây là một khác biệt lớn so với Odoo gốc vì Odoo gốc hiện vẫn chưa hỗ trợ kế toán Việt Nam theo VAS.

Các khoản phải thu & phải trả

Theo mặc định, Bisfast Odoo sử dụng một tài khoản duy nhất cho tất cả các khoản phải thu và một tài khoản cho tất cả các khoản phải trả. Bạn có thể tạo tài khoản riêng cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp, nhưng bạn không cần phải làm như vậy.

Khi các giao dịch được liên kết với khách hàng hoặc nhà cung cấp, bạn sẽ nhận được các báo cáo để thực hiện phân tích theo từng khách hàng/nhà cung cấp, chẳng hạn như báo cáo khách hàng, doanh thu trên mỗi khách hàng, phải thu/phải trả đến hạn, …

Nhiều loại báo cáo tài chính

Trong Bisfast Odoo, bạn có thể tạo báo cáo tài chính theo thời gian thực. Báo cáo của Bisfast Odoo đa dạng từ báo cáo kế toán cơ bản đến báo cáo quản trị nâng cao. Các báo cáo của Bisfast Odoo bao gồm:

  • Báo cáo hiệu suất (chẳng hạn như lãi và lỗ, chênh lệch ngân sách)
  • Báo cáo tổng hợp (chẳng hạn như Bảng cân đối kế toán, Khoản phải trả đã thanh toán, Khoản phải thu đã thanh toán)
  • Báo cáo tiền mặt (chẳng hạn như Tóm tắt ngân hàng)
  • Báo cáo chi tiết (chẳng hạn như Số dư dùng thử và Sổ cái chung)
  • Báo cáo quản lý (chẳng hạn như Ngân sách, Tóm tắt điều hành)
  • Công cụ báo cáo của Bisfast Odoo cho phép bạn tùy chỉnh báo cáo của riêng mình dựa trên công thức của riêng bạn.

Nhập nguồn cấp dữ liệu ngân hàng tự động

Đối chiếu ngân hàng là một quy trình khớp các dòng sao kê ngân hàng của bạn, do ngân hàng cung cấp, với các giao dịch kế toán của bạn trong sổ cái chung. Bisfast Odoo làm cho việc đối chiếu ngân hàng trở nên dễ dàng bằng cách thường xuyên nhập các dòng sao kê ngân hàng từ ngân hàng của bạn trực tiếp vào tài khoản Bisfast Odoo của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem dòng tiền hàng ngày của mình mà không cần phải đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến hoặc chờ sao kê ngân hàng bằng giấy.

Bisfast Odoo tăng tốc độ đối chiếu ngân hàng bằng cách khớp hầu hết các dòng sao kê ngân hàng đã nhập với các giao dịch kế toán của bạn. Bisfast Odoo cũng ghi nhớ cách bạn đã xử lý các dòng sao kê ngân hàng khác và cung cấp các giao dịch sổ cái chung được đề xuất.

Tính thuế bạn nợ cơ quan thuế của bạn

Bisfast Odoo tính tổng tất cả các giao dịch kế toán của bạn trong kỳ tính thuế và sử dụng các tổng này để tính nghĩa vụ thuế của bạn. Sau đó, bạn có thể kiểm tra thuế bán hàng của mình bằng cách chạy Báo cáo thuế của Bisfast Odoo.

Định giá hàng tồn kho

Bisfast Odoo hỗ trợ cả định giá hàng tồn kho định kỳ (thủ công) và vĩnh viễn (tự động). Các phương pháp có sẵn là giá tiêu chuẩn, giá trung bình, LIFO (đối với các quốc gia cho phép) và FIFO.

Thu nhập giữ lại dễ dàng

Thu nhập giữ lại là phần thu nhập được giữ lại bởi doanh nghiệp của bạn. Bisfast Odoo tự động tính toán thu nhập năm hiện tại của bạn theo thời gian thực, do đó không cần nhật ký cuối năm hoặc tái đầu tư. Điều này được tính toán bằng cách tự động báo cáo số dư lãi và lỗ cho báo cáo bảng cân đối kế toán của bạn.

Các thiết lập ban đầu cho chức năng kế toán tài chính của Odoo Bisfast

Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả tất cả các tính năng có sẵn trong mô-đun Kế toán của Odoo Bisfast. Khi bạn nhấp vào mô-đun Kế toán Bisfast từ bảng điều khiển chính của mình, Bisfast sẽ dẫn bạn đến bảng điều khiển kế toán của mô-đun như trong hình bên dưới.


Đây là hình ảnh của Bảng điều khiển kế toán của mô-đun. Tại đây, bạn sẽ nhận được một bảng cấu hình nơi bạn có thể đặt Kỳ kế toán, Tài khoản ngân hàng, Thuế và Sơ đồ tài khoản theo từng bước trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động kế toán này

Thiết lập năm tài chính và chu  kỳ khai thuế

Ban đầu, hãy xác định năm tài chính và chu kỳ khai thuế trong phần Kỳ kế toán. 

Xác định kỳ kế toán là điều cần thiết cho bất kỳ loại hoạt động quản lý kế toán nào. Nhấp vào nút Định cấu hình và Bisfast sẽ mở một cửa sổ bật lên mới nơi bạn có thể đề cập đến Năm tài chính và kỳ Khai thuế.

Ngày mà kế toán được quản lý trong Bisfast có thể được nhìn thấy trong trường Ngày mở . Đó là ngày khai bút. Đề cập đến Cuối năm tài chính trong lĩnh vực tương ứng. Ngày cuối cùng của tháng sẽ được sử dụng nếu ngày đã chọn không tồn tại. Trong trường Khai thuế , bạn có thể chỉ định Định kỳ, Nhắc nhở và Nhật ký trong trường tương ứng và nhấp vào nút Áp dụng . Chúng tôi đã định cấu hình Kỳ kế toán và bạn có thể thấy trên màn hình là Bước đã hoàn thành.


Bây giờ, hãy chuyển sang bước tiếp theo đó là cấu hình Tài khoản ngân hàng. 

Cấu hình Tài khoản ngân hàng. ​

Bạn có thể kết nối tài khoản ngân hàng của mình với mô-đun Kế toán Bisfast trong vài giây bằng cách sử dụng nút Thêm tài khoản ngân hàng.

Tại đây, bạn có thể chỉ định Số tài khoản ngân hàng, Ngân hàng, Mã nhận dạng ngân hàng và Nhật ký. Nhấp vào nút Tạo và định cấu hình tài khoản của bạn với mô-đun Kế toán Bisfast. Bạn cũng có thể thêm tài khoản ngân hàng vào mô-đun Kế toán bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm tài khoản ngân hàng từ menu Cấu hình . Để đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng của bạn với mô-đun Kế toán Bisfast, bạn có thể sử dụng nút Đồng bộ hóa trực tuyến có sẵn trong cùng một menu.

Giờ đây, bạn có thể đặt thuế mặc định cho các giao dịch mua bán.

Thiết lập các loại thuế

Nhấp vào nút Xem trước ở mục thuếBạn sẽ nhận được danh sách các loại thuế đã có trong phân hệ Kế toán như hình bên dưới với các thông tin chi tiết về Tên thuế, Loại thuế, Phạm vi tính thuế, Nhãn trên Hóa đơn và Công ty.


Nếu bạn muốn tạo một loại thuế mới cho các giao dịch, bạn có thể sử dụng nút Tạo . Sử dụng nút Hoạt động, bạn có thể kích hoạt các loại thuế và đặt chúng làm tùy chọn mặc định cho các hoạt động mua bán của mình.

Tùy chọn cuối cùng có sẵn trong Bảng Cấu hình là Hệ thống Tài khoản.

Cấu hình Hệ thống tài khoản.


Nhấp vào nút Xem trước để thiết lập hệ thống tài khoản của bạn và ghi lại số dư ban đầu.

Sau khi hoàn thành toàn bộ bạn có thể nhấn nút Đóng để đóng phần hỗ trợ cấu hình ban đầu lại.

Bảng thông tin kế toán

Bảng thông tin Kế toán cung cấp bản xem trước của tất cả các hoạt động chính có sẵn trong mô-đun. Bạn có thể quản lý Hóa đơn khách hàng, Hóa đơn nhà cung cấp, Hoạt động khác, Ngân hàng, Tiền mặt, Điểm bán hàng, Chi phí, Chênh lệch hối đoái, Thuế cơ sở tiền mặt, Định giá hàng tồn kho, Tiền lương, v.v. từ chính bảng điều khiển. Mỗi tab nghiệp vụ kế toán sẽ có các công cụ thao tác tương ứng. Bạn có thể sử dụng Yêu thích, Bán hàng, Mua hàng, Thanh khoản, Khác và Lưu trữ làm Bộ lọc mặc định. Có thể sử dụng tùy chọn nhóm tùy chỉnh theo và bộ lọc để sắp xếp dữ liệu có sẵn trong bảng điều khiển kế toán.

Có thể xem và tạo dữ liệu mới trong nhật ký từ chính trang tổng quan. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng ba dấu chấm dọc có sẵn trên mỗi mục nhật ký. Ở đây, hãy xem các tùy chọn có sẵn trong sổ Hóa đơn khách hàng.