Quản lý nhóm sản phẩm

Bắt dầu với Bisfast Bán hàng Tồn kho Mua hàng Kế toán

Để quản lý sản phẩm trong quy trình chuỗi cung ứng, bạn có thể phân loại và chia nhóm sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau như đặc tính sản phẩm, tính chất và cơ cấu sản phẩm, cách định khoản hạch toán kế toán của các sản phẩm. Trong Bisfast, bạn có thể cấu hình nhóm sản phẩm để quản lý sản phẩm dễ dàng hơn.

Để truy cập cấu hình nhóm sản phẩm, bạn truy cập Kho vận ‣ Cấu hình ‣ Nhóm sản phẩm.

Mẹo: Bạn có thể tạo danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm từ nhiều phân hệ trong Bisfast như Kho vận, Mua hàng, Kế toán, v.v..

Tạo mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Bạn ấn Tạo để tạo mới và thiết lập các thông tin trên nhóm sản phẩm.


Bước 2: Bạn cần nhập các thông tin sau:

 • Danh mục: đặt tên ngắn gọn, dễ hiểu và dễ phân biệt cho người dùng.

 • Nhóm cha: nếu nhóm tạo mới này được đặt là nhóm con của một nhóm khác.

 • Tuyến hậu cần: tuyến hàng hóa được áp dụng mặc định cho nhóm này để xuất hàng hoá. Nếu không áp dụng có thể bỏ trống.

 • Định giá tồn kho:

  • Phương pháp giá vốn: tất cả các sản phẩm của nhóm sẽ được lấy theo phương pháp giá vốn này.

  • Giá tiêu chuẩn: khi chọn phương pháp này, tất cả các hàng hóa trong nhóm sẽ được ghi nhận theo giá vốn được thiết lập thủ công trên giao diện chi tiết sản phẩm.

  • Nhập trước xuất trước (FIFO): giá trị hàng hóa được ghi nhận dựa theo quy tắc sản phẩm nhập trước sẽ được xuất trước và giá trị của sản phẩm cũng được xuất tương ứng.

  • Giá trung bình (AVCO): giá trị hàng hóa xuất kho được tính bằng giá trị hàng tồn kho của từng sản phẩm / tổng số lượng hàng tồn kho.

Bước 3: Sau khi hoàn thành, bạn ấn Lưu để lưu thông tin và tạo mới nhóm sản phẩm.

Bước 4: Bạn có thể quay lại danh sách nhóm sản phẩm để xem, sửa hoặc xóa nhóm sản phẩm.

Định giá tồn kho trong kế toán

Trong kế toán, định giá hàng tồn kho là một quá trình quan trọng để xác định giá trị của hàng hóa đang tồn đọng trong kho của doanh nghiệp. Việc định giá này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động thông qua hệ thống kế toán.

Nếu sử dụng phương pháp định giá tự động, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán kế toán kho khi phát sinh các hoạt động nhập, xuất hàng hoặc luân chuyển hàng hóa. Đối với mỗi sản phẩm, người dùng có thể thiết lập các thuộc tính tài khoản, bao gồm tài khoản doanh thu, tài khoản hoàn tiền doanh thu (nếu có), tài khoản chi phí và tài khoản hoàn tiền chi phí (nếu có).

Thiết lập kế toàn tài chính với hàng hoá loại dịch vụ

Đối với sản phẩm kiểu dịch vụ, ta có thể thiết lập tài khoản chi phí là 642, 641, 621, 622 hoặc 627. Đối với sản phẩm kiểu hàng hóa, ta có thể sử dụng tài khoản trung gian như tài khoản 151 để ghi nhận hàng hóa chờ nhập kho. Khi nhập kho, giá trị hàng hóa tồn kho sẽ được đưa vào tài khoản định giá tồn kho như tài khoản 152, 153, 155, 156 hoặc 157.

Ngoài ra, để quản lý các hoạt động nhập, xuất hàng và luân chuyển hàng hóa, ta cần thiết lập các tài khoản nhập kho và xuất kho. Tài khoản nhập kho thường trùng với tài khoản chi phí, ví dụ như tài khoản 151. Tài khoản xuất kho sẽ được sử dụng để ghi nhận giá vốn hàng bán, ví dụ như tài khoản 632.

Hình dưới, ví dụ về ghi nhận danh mục hàng hoá dạng Dịch vụ và định giá tồn kho thủ công (vì dịch vụ thì không có vấn đề lưu kho)


Cuối cùng, để quản lý các bút toán kho, ta có thể sử dụng sổ nhật ký kho để ghi nhận các hoạt động liên quan đến hàng tồn kho. 

Để hoàn tất thiết lập nhóm sản phẩm, người dùng có thể nhấn nút "Sản phẩm" để xem hoặc tạo thêm sản phẩm cho nhóm.

Thiết lập tài khoản kế toán tài chính đối với nhóm sản phẩm là hàng bán có lưu kho

Hình dưới, ví dụ về ghi nhận tài khoản cho hàng hoá có lưu khoThiết lập tài khoản kế toán tài chính đối với nhóm sản phẩm là hàng bán dạng nguyên vật liệu

Hạch toán tài khoản kế toán tài chính đối với nguyên vật liệu

dưới đây là ví dụ về hạch toán kế toán tài chính đối với nguyên vật liệu theo phương pháp tự động, các tài khoản chỉ là mang tính ví dụ, tuỳ theo nghiệp vụ và đặc điểm mà ta sẽ cần lựa chọn các tài khoản phụ hợp. Lưu ý rằng việc chia nhóm sản phẩm nên cân nhắc tới nguyên tắc định khoản kế toán và mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp với quy trình kế toán của doanh nghiệp.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.